Pravidla soutěže "Sdílej své mistrovství a vyhraj s Kuraray Noritake"

1.PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Sdílej své mistrovství a vyhraj s Kuraray Noritake”

2. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže „Sdílej své mistrovství a vyhraj s Kuraray Noritake” , dále jen „Soutěž“, je společnost D-way CZ s.r.o., Nad Červenkou 417, 293 01 Mladá Boleslav, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 218056, IČO: 02327350, DIČ: CZ02327350, dále jen „Pořadatel“

3. OBECNÁ USTANOVENÍ

Soutěž je určena pro členy facebookové skupiny „Kuraray Noritake Study Club Czech Republic kteří jsou zubaři, zubní laboratorní technici nebo fyzické osoby vlastnící zařízení nabízející zubní služby a dále fyzické osoby nebo podnikatelé jako fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a také právnické osoby a organizační jednotky, které nejsou právnickými osobami, dále jen „Účastník“.

V soutěži se nemohou účastnit osoby, které jsou zaměstnanci pořadatele a firmy pracující na zakázku pořadatele při reklamních a administrativních akcích, a členové jejich nejbližší rodiny/manželé, předci, potomci a sourozenci.

Takové osoby budou přehlíženy při udělování ceny, a v případě zamlčení informací o příbuzenství nebo propojení má pořadatel právo požadovat vrácení ceny nebo náhradu ve výši hodnoty ceny.

Soutěž probíhá od 20. května 2024 do 23. června 2024 včetně. Propagace má celostátní charakter, a její pravidla stanovuje tento řád.

4. PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pravidla soutěže stanovují, že úkolem účastníka je stát se členem facebookové skupiny „Kuraray Noritake Study Club Czech Republic“ a vytvořit vizuální práci (fotografii, kresbu, animaci), která demonstruje využití produktů Kuraray Noritake, včetně popisu postupu práce a finálního výsledku práce.

Účastníci zašlou svou vizuální práci včetně výčtu využitých produktů Kuraray Noritake, popisu pracovního postupu a finálního výsledku na e-mailovou adresu: marketing@d-way.cz do 23. června 2024. Práce budou vyhodnoceny Komisí soutěže a bude stanoveno výsledné pořadí. Odměna pro soutěžící bude následující:

  • 1. místo: Katana Zirconia YML, 18 mm , A3 + Kuraray Noritake merchandise
  • 2. místo: PANAVIA™ V5 Introduction Kit Universal A2 + Kuraray Noritake merchandise
  • 3. místo: FC Paste Stain Clear Glaze 5g  + Kuraray Noritake merchandise
  • 4. – 10. místo: voucher se slevou 20 % na nákup 1 ks Katana Zirconia nebo 1 ks PANAVIA (V5, SA Cement Universal) na e-shopu www.d-way.cz

Účastník může zaslat neomezený počet přihlášek. Každá další přihláška, v souladu s pravidly, představuje další šanci na výhru.

Nezávisle na údajích uvedených v bodech 1 a 2 výše, účastník:

a) Akceptuje pravidla soutěže "Sdílej své mistrovství a vyhraj s Kuraray Noritake“

b) Vyjadřuje dobrovolný souhlas se zpracováním poskytnutých údajů společností D-way CZ s.r.o. za účelem uskutečnění soutěže "Sdílej své mistrovství a vyhraj s Kuraray Noritake“, zveřejněním zaslané vizuální práce ve facebookové skupině „Kuraray Noritake Study Club Czech Republic“ a v případě výhry 1. - 10. místa v soutěži k zveřejnění jména účastníka. Účastník má právo nahlédnout do obsahu údajů, jejich opravu a také požadovat jejich odstranění.

c) Vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové / obchodní účely společnosti D-way CZ s.r.o., a souhlas k zasílání obchodních informací, reklamních a propagačních materiálů.

Správcem osobních údajů je společnost D-way CZ s.r.o. Poskytnutí údajů je dobrovolné.

Osobě, které se údaje týkají, náleží právo přístupu k jejím údajům, právo na jejich opravu a právo na jejich vymazání.

Uživatel může kdykoli odmítnout zasílání těchto informací písemně na adresu D-way CZ s.r.o., Nad Červenkou 417, 293 01, Mladá Boleslav, nebo na e-mailovou adresu: marketing@d-way.cz.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž v případě porušení pravidel účastníky.

5. UDĚLENÍ CEN

Pořadatel udělí v soutěži 10 cen ve formě :

  • 1. místo: Katana Zirconia YML, 18 mm , A3 + Kuraray Noritake merchandise
  • 2. místo: PANAVIA™ V5 Introduction Kit Universal A2 + Kuraray Noritake merchandise
  • 3. místo: FC Paste Stain Clear Glaze 5g  + Kuraray Noritake merchandise
  • 4. – 10. místo: voucher se slevou 20 % na nákup 1 ks Katana Zirconia nebo 1 ks PANAVIA (V5, SA Cement Universal) na e-shopu www.d-way.cz

za 10 nejzajímavějších soutěžních vizuálních prací. Udělená cena v soutěži není přenosná na jinou cenu ani na finanční ekvivalent. Přijmout cenu může pouze vítěz soutěže, který je povinen potvrdit přijetí ceny na dokumentu "potvrzení o přijetí".

Předání práva na cenu třetím osobám není možné.

Získaná cena představuje příjem z podnikání podléhající zdanění dle právních předpisů ČR. Povinnost zdanění u správního finančního úřadu leží na účastníkovi.

6. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

Výsledky budou oznámeny 28. června 2024 ve facebookové skupině „Kuraray Noritake Study Club Czech Republic“, na internetových stránkách D-way CZ a na stránkách Kuraray Noritake Czech Republic na Facebooku. V rámci zveřejnění výsledků soutěže pořadatel soutěže uvede jméno vítěze soutěže a zveřejní vizuální práce, které získaly ceny.

7. VYDÁNÍ CEN

Udělené ceny nejsou směnitelné za jejich ekvivalent v hotovosti nebo za jinou cenu, ani není možné, aby je vítěz soutěže před jejich převzetím předal třetím osobám.

Převzetí ceny v soutěži lze provést osobně v sídle pořadatele do 14. dnů ode dne zveřejnění výsledků soutěže na internetové stránce www.d-way.cz a ve skupině „Kuraray Noritake Study Club Czech Republic“ Facebooku, nebo na žádost vítěze - vyjádřenou do 14 dnů ode dne zveřejnění výsledků soutěže na internetové stránce a na stránce na Facebooku - může být cena odeslána prostřednictvím kurýrní společnosti na náklady pořadatele.

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za nemožnost převzetí ceny z jakéhokoli důvodu týkajícího se vítěze soutěže nebo vyplývajícího z náhodných událostí. V takovém případě vítěz soutěže ztrácí právo na věcnou cenu a nemůže uplatňovat žádné nároky vůči pořadateli.

Nevyzvednutí ceny vítězem soutěže po dobu 14 dnů od data zveřejnění výsledků soutěže nebo nezaslání žádosti o doručení věcné ceny bude považováno za odstoupení od ceny. V takovém případě zůstává cena k dispozici pořadateli.

V případě odstoupení vítěze soutěže od převzetí ceny pořadatel neposkytuje finanční ekvivalent.

Pořadatel nepřebírá odpovědnost za důsledky poskytnutí neplatných nebo neúplných údajů účastníky.

8. KOMISE

Na správnost průběhu soutěže bude dohlížet komise jmenovaná pořadatelem, dále nazývaná "Komise". Komise se bude skládat ze 3 osob, včetně Patryka Markowskeho a Katarzyny Toczko ze společnosti Kuraray Noritake a Daniela Dunky KOL Kuraray Noritake. 

Mezi úkoly Komise patří zejména: výběr deseti nejzajímavějších vizuálních prací zaslaných do soutěže, ověření, zda daný účastník splnil všechny podmínky účasti ve soutěži, řešení reklamací účastníků.

Z práce Komise bude vypracován písemný protokol.

9. REKLAMACE

Všechny reklamace týkající se soutěže je třeba podat organizátorovi na jeho adresu písemně do 14 kalendářních dnů ode dne vzniku důvodu reklamace.

Za datum podání reklamace prostřednictvím pošty se považuje datum razítka pošty.

Každá reklamace by měla obsahovat jméno a korespondenční adresu účastníka, stejně jako telefonní číslo osoby, která účastníka zastupuje, a podrobný popis a důvod reklamace.

Reklamace budou řešeny Komisí soutěže do 14 dnů od jejich obdržení.

Reklamace podané po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 nebudou přijaty k posouzení.

Reklamace budou posuzovány na základě pravidel. Osoba, která podává reklamaci, bude písemně informována o způsobu vyřízení reklamace na adresu uvedenou v reklamaci.

Dokumentace týkající se průběhu soutěže a zpráva Komise soutěže budou organizátorem uchovávány po dobu 6 měsíců ode dne ukončení soutěže.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato pravidla soutěže jsou jediným dokumentem stanovujícím pravidla soutěže.

Účastník soutěže tímto přijímá obsah těchto pravidel, zejména souhlasí s tím, že organizátor může zpracovávat údaje, včetně osobních údajů účastníka za účelem uskutečnění a vyřešení soutěže.

Organizátor prohlašuje, že soutěž není hazardní hra ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla soutěže jsou k dispozici po celou dobu trvání soutěže na webových stránkách www.d-way.cz V záležitostech neupravených tímto pravidlem se použijí odpovídající ustanovení Občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.